ТРЕТМАН НА ВОЗДУХ И НИТРО ГЕНЕРАТОРИ

Опрема за третман на компримиран воздух CompAir

Водата е природен елемент кој во амбиентот е присутен како гас. Во текот на постапката на компресија водата се одделува како течност, предизвикувајќи различни дефекти и оштетувања на машините.

Квалитетот на компримираниот воздух е од клучна важност за избегнување на застоите во производството поради дефекти на пневматската опрема.

CompAir нуди широк избор на опрема за третман на компримиран воздух.

  • Филтри за компримиран воздух

Тип CF_G, B+E степен 1mµ / C+F степен 0.01mµ / D степен 0.003mµ

  • Механички сепаратор, Тип X_G
  • Ладилни сушачи
  • Абсорпциони сушачи
  • Хибридни сушачи
  • Одводи на кондензат
  • Сепаратори вода/масло
  • Генератори на азот