Најнови вести

Експертс за прв пат во Македонија ви претставува технологија ...

Експертс за прв пат во Македонија ви претставува технологија које се применува во светски рамки, алуминиумски цевки и приклучоци наменети за инсталации ...

Професионалноста е трајна вредност, нашата професионалност е на ваша услуга

 

 

...

Ние не ви нудиме само производ, ние ви нудиме решение

 

 

...

Нашата определба е постојано усовршување и конкурентност.

 

 

...

Застапување
 

Опрема за третман на воздух

Водата е природен елемент кој се состои во амбиенталниот воздух во гасовита состојба. При процесот на компирмирање водата се одвојува во течна состојба и како таква предизвикува разни дефекти и штети во машините.
Квалитетот на компримиран воздух е исклучително важен за избегнување на застои во производството како и за евентуални дефекти на пневматската опрема.
CompAir ви нуди широка палета на опрема за третман на компримираниот воздух.
 
Наменети за пошироката индустрија со намена за одстранување на водата од компримираниот воздух по пат на ладење до точка на роса.
Наменети за исклучително висок квалитет на инструментален компримиран воздух, прехрамбена, фармацевтска и хемиска индустрија. Работат на принцип на абсорбент кој ја впива влагата од компримираниот воздух.
Се употребуваат два типа на абсорпциони сушачи: со ладна регенерација каде абсорбентот се суши со помош на компримиран воздух и со топла регенерација каде абсорбентот се суши со електричен греач.
Дизајнирани за најефикасна филтрација, со мали падови на притисок, со висококвалитетна впивлива филтерска влошка ја одстрануваат водата, маслени пареи, атмосферски нечистотии, прашина, корозивни одпадоци и миркоорганизми:
 
Ја одстрануваат водата во течна состојба на принцип на центрифугалната сила. Препорачливо е нивно поставување на излезот од секој компресор за одстранување на примарниот кондензат создаден при процесот на компримирање.
Уреди со кои се издвојува маслото кое го контаминира издвоениот кондензат од насобраната вода, и овозможува издвоенот масло да се депонира согласно законските регулативи за заштита на животната средина
За исфрлање на собраниот кондензат во опремата за третман на компримиран воздух како и од резервоарите за компримиран воздух.
Електронски, без загуба на компримриан воздух при испуштањето на кондензатот
  Powered by Dejan Jovanovski