КОНТРОЛЕРИ

CompAir обезбедува контролери за различен енергетски менаџмент за инсталации од повеќе компресори кои испорачуваат воздух до заеднички систем за дистрибуција.

SmartAir Master

  • Го усогласува работното оптоварување на до 12 компресори со фиксна или регулирана брзина.
  • Го елиминира взалудното трошење на енергија
  • Ги воедначува работните часови за економично сервисирање

SmartAir Lite
Контролира до 4 компресори со фиксна брзина

BLS Master modul

Вграден во контролерот на компресорот за менаџирање на работењето на 4 компресори од еднаков капацитет, со фиксна брзина

ICCON

Gateway уреди поврзани со нашите контролери за трансфер на податоци преку GSM, Ethernet или Wi-Fi

  • Оспособени за поврзување со аналогни сензори, RFID
  • Сигурни решенија за “cloud-based” бази на податоци
  • Командна табла базирана на прелистувач со приказ на клучните работни податоци
  • Следење на перформансите, предвидување на сервисите за одржување и енергетска оптимизација.